Skola uzņem bērnus mācībām 1. klasē

Skola piedāvā:

  • kvalitatīvu mācību procesu, kas balstīts uz individuālu pieeju katram bērnam;
  • papildus mācību stundu latviešu un angļu valodas, matemātika un sporta apguvei;
  • individuālās nodarbības pie logopēda;
  • individuālās nodarbības pie speciālā pedagoga;
  • drošu un sakoptu skolas vidi, atbalstu pozitīvai uzvedībai;
  • daudzpusīgu bezmaksas interešu izglītības nodarbību piedāvājumu (dejas, teātris, rokdarbi, zīmēšana, sports);
  • iespēju piedalīties olimpiādēs, konkursos, projektos;
  • pagarināto dienas grupu un rotaļgrupu (no plkst.13.00 līdz 17.00);
  • sociālo pedagogu, psihologu, medmāsu.

 

Rīgas 54.vidusskolas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns 2021./2022.m.g.

Mācību priekšmets

1.kl.

1.

Latviešu valoda un literatūra

5

2.

Svešvalodas (angļu)

1 (+1)

3.

Mazākumtautības valoda un literatūra

3

4.

Sociālās zinības

1

5.

Vizuālā māksla

1

6.

Mūzika

1

7.

Dabaszinības

2

8.

Matemātika

4 (+1)

9.

Dizains un tehnoloģijas

2

10.

Sports un veselība

2 (+1)

Mācību stundas latviešu valodā

***

Līdz 31. augustam atbilstoši MK noteikumu Nr. 591 «Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs u n speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi» 6. punktam vecāki izglītības iestādē iesniedz:

1) iepriekš iegūto izglītību – apliecinājums no PII (ja ir)

2) bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

3) valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērnam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;

4) aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja bērns nav vecāku aizgādnībā.

Ja rodas vēl kādi jautājumi: zvaniet pa tālruņiem 67460338 vai 67462267, vai rakstiet uz e-pastu  [email protected]

Ja Jums nav iespējams iesniegt elektronisku iesniegumu, ņemot vērā Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktos pasākumus, lūdzam par papīra formāta iesniegumu iesniegšanu sazināties ar skolu.

Iesnieguma veidlapa ŠEIT (Word) , ŠEIT (PDF)

 

Infografika: