Izglītojamo uzņemšanas kārtība 10.klasē

 


RĪGAS  DOMES  IZGLĪTĪBAS,  KULTŪRAS   UN  SPORTA  DEPARTAMENTS
RĪGAS 54.VIDUSSKOLA

Rēģ. Nr.90000013606

Baltā 22‚  Rīga  LV-1055‚ tālrunis/fakss 67460338‚ e-pasts [email protected]

 

Rīgas 54.vidusskolas
 izglītojamo uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmās

 

Izdots saskaņā ar
Skolas nolikuma 19. pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Izglītojamo uzņemšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka izglītojamo uzņemšanu Rīgas 54. vidusskolas (turpmāk — Skola) vispārējās vidējās izglītības programmās: vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā (kods 31011021).
2. Izglītojamo uzņemšana skolā notiek atbilstoši Ministru Kabineta (turpmāk – MK) noteikumiem 01.11.2005. Nr.822.
3. Kārtība nosaka rīcību tajos ar izglītojamo uzņemšanu saistītajos jautājumos, kuri nav fiksēti MK noteikumos.
4. Kārtība nodrošina vienotu pieeju:
4.1. dokumentu iesniegšanā un noformēšanā;
4.2. uzņemšanas kritērijos;
4.3. norises un rezultātu atspoguļošanā;
4.4. rezultātu paziņošanas kārtībā.

II. Dokumentu iesniegšana

5. Dokumentu noformēšana, uzņemot izglītojamo izglītības iestādē, notiek atbilstoši MK noteikumiem 01.11.2005. Nr.822.
6. Dokumentus iesniedz skolas noteiktajā trīs dienu laikā jūnijā.
7. Dokumentu iesniegšanas laikus paziņo mājas lapā.
8. Skolā pie informācijas stenda izvieto skolas reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, skolas nolikumu, iekšējās kārtības noteikumus, skolas izglītības programmu licences, programmu akreditācijas lapas un informāciju par dokumentu pieņemšanas laiku, iesniedzamajiem dokumentiem, uzņemšanas komisiju un kārtību, rezultātu paziņošanu.
9. Izglītojamais stājoties skolā iesniedz dokumentus:
9.1. direktoram adresētu iesniegumu (skolas veidlapa),
9.2. dokumentu kopiju par iepriekš iegūto izglītību,
9.3. dzimšanas apliecības / pases kopiju, uzrādot oriģinālus,
9.4. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) un potēšanas karti (veidlapa Nr.63/u),
9.5. divas izglītojamā fotogrāfijas (3x4cm) un skolēna apliecību.
10. Direktors vai viņa pilnvarota persona reģistrē iesniegumu iesniedzēja klātbūtnē, salīdzina iegūto izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un apliecina kopiju pareizību ar parakstu un zīmogu.

III. Uzņemšanas kritēriji

11. Pamats izglītojamo uzņemšanai vispārējās izglītības programmās ir:
11.1. apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts;
11.2. sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos ir pietiekams vērtējums;
11.3. izglītojamais, kuram sekmju izrakstā vienā no mācību priekšmetiem gadā ir nepietiekams vērtējums, bet valsts pārbaudes darbā ieguvis ne mazāk par 5 ballēm.
12. Izglītojamos uzņem konkursa kārtībā, neatkarīgi no izglītojamā dzīves vietas.

IV.  Uzņemšanas norise un rezultātu paziņošana

13. Skolas direktors (trīs dienas pirms informācijas publicēšanas) ar rīkojumu apstiprina uzņemšanas komisiju, kuras sastāvā ir skolas direktors, direktora vietnieks izglītības jomā, direktora vietnieks audzināšanas jomā un potenciālie klašu audzinātāji.
14. Uzņemšana Rīgas 54. vidusskolas 10. klasē notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz apliecības par pamatskolu un saskaņā ar apliecības par vispārējo pamatizglītību konkursa rezultātiem un valsts pārbaudes darbu rezultātiem  (sk.tabulu 1). Minimālais punktu skaits uzņemšanai 10. klasē ir 8 punkti.         
Tabula1.

Vērtēšanas kritēriji 

Punktu skaits

Vērtējumi mācību gadā apliecībā par pamatizglītību (vidējā balle)*

No 2 līdz 6

Valsts pārbaudes darbu rezultāti ( vidēja balle)

No 2 līdz 6

Motivācija mācīties vidusskolā:

  • apzināta vēlēšanās iegūt vidējo izglītību ar mērķi turpināt mācības augstskolā
  • ir vēlēšanās mācīties vidusskolā, bet nav noteikta turpmākā izglītība
  • nav konkrētas motivācijas

 

3

2
1

Raksturojums, pašvērtējums 

2

Olimpiādes, konkursu un projektu rezultāti

3

Kopā punktu skaits:

 

*vidēja balle

Punktu skaits

No 4 līdz 6 ballēm

2

No 6 līdz 8 ballēm

4

No 8 līdz 10 ballēm

6

15. Programma tiek realizēta, ja piesakās ne mazāk kā 25 skolēni.
16. Pirms rezultātu paziņošanas pretendentiem ir pārrunas ar uzņemšanas komisiju.
17. Izglītojamais tiek uzņemts skolā ar direktora rīkojumu, norādot programmas kodu un klasi.
18. Par skolēnu uzņemšanu paziņo ne vēlāk kā četras darba dienas pēc dokumentu pieņemšanas dienas.
19. Pretendentiem un viņu vecākiem (vai aizbildņiem) ir tiesības iepazīties ar uzņemšanas rezultātiem.
20. Skola var rīkot papilduzņemšanu augustā, datumu nosaka direktors.

V. Uzņemšanas noteikumu un to grozījumu pieņemšanas kārtība

21. Izglītojamo uzņemšanas Kārtību izdod skolas direktors, saskaņojot ar skolas dibinātāju.
22. Grozījumus uzņemšanas Kārtībā izdara atbilstoši izmaiņām ārējos normatīvajos dokumentos.
23. Grozījumus var ierosināt Pedagoģiskā padome.

Noslēguma jautājumi

Rīgas 54.vidusskolas Kārtība par izglītojamo uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmās stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūnijā.

 

 

 

Skolas  direktore                                                                                                           G.Gusakova