Karjerai

 

 

Skolā turpina strādāt projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001).

Rīgas 54. vidusskolas 7. — 9. un 12. klases skolēniem un viņu vecākiem ir iespēja saņemt atbalstu karjeras izvēles jautājumos.

Ko var iegūt skolēns no individuālajām karjeras konsultācijām?

 • saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas izvēlē; 
 • labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
 • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
 • iegūt rīcības plānu – ko darīt tālāk karjeras izvēlē;
 • iegūt palīdzību CV un motivācijas vēstules izveidē u. c.

Pieteikties individuālajām karjeras konsultācijām ir iespējams:

 • klātienē 11. kabinetā
 • e-klases pastā — skolotāja Marija Čerepenko

Konsultācijas pieejamas arī online režīmā (attālināti zoom.lv programmā).

 • Jābūt līdzi VECĀKU IESNIEGUMAM par individuālo konsultāciju apmeklējumu.
 • Iesniegumu vari saņemt pie pedagoga karjeras konsultanta 11. kab.
 • Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt arī:

Nodarbinātības valsts aģentūrā www.nva.gov.lv

Pedagogs karjeras konsultants: Marija Čerepenko

Tavas attīstības iespējas –

karjeras plānošana  skolas laikā

Infografikas

 • Karjeras vadības prasmes:

 https://viaa.gov.lv/library/files/original/VIAA_karjeras_prasmes.pdf  

 • Karjeras orientēšanās karte:

https://viaa.gov.lv/library/files/original/VIAA_karjeras_orientesanas_karte.pdf

 • Kāpēc man jāmācās šie priekšmeti?

https://viaa.gov.lv/library/files/original/eksaktie_prieksmeti_infogr.pdf

https://viaa.gov.lv/library/files/original/sabiedriba_infogr.pdf

https://viaa.gov.lv/library/files/original/maksla_infogr.pdf

https://viaa.gov.lv/library/files/original/valodas_infogr.pdf

 • Tavas attīstības iespējas skolas laikā:

https://viaa.gov.lv/library/files/original/Prasmes.pdf

 • Tālākās izglītības ceļi pēc 9. un 12. klases:

https://viaa.gov.lv/library/files/original/Izglitibas_celji_fdp.pdf

 • Kā plānot karjeru?

https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika02_ka_planot_karjeru_150x297mm_screen.pdf

 • Kā analizēt sevi — savas intereses, zināšanas un vēlmes?

https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika04_kas_tev_jaauzina_150x297mm_screen.pdf

 • Kā pētīt un iepazīt interesējošas profesijas?

https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika01_ka_iepazit_profesiju_150x297mm_screen.pdf

 • Kā izvēlēties piemērotāko mācību iestādi?

https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika03_ka_izveleties_skolu_150x297mm_screen.pdf

Karjeras diena televīzijas platformā “Tava klase

Sākot ar 19. februāri izglītības TV platforma “Tava klase” septiņas piektdienas piedāvā “Karjeras dienu” — neformālas sarunas visas dienas garumā ar visdažādāko nozaru pārstāvjiem, kuri ar savu profesionālo darbošanos iedvesmo un aizrauj. Katras piektdienas noslēdzošo epizodi “Vecāku stunda” vada psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs. Raidījuma vadītājs kopā ar programmas viesiem – attiecību veidošanas un izglītības ekspertiem – skaidros iespējamās problēmsituācijas, kas ģimenēs rodas saistībā ar attālinātajām norisēm darbā, mācībās un sadzīvē.Karjeras diena” virszemes TV apraidē būs skatāma televīzijas kanālā ReTV no 19.februāra, piektdienās no pulksten 8.30 līdz 15.00.

 

Jaunietis darba tirgū

2021. gada 11. februārī 12. klases skolēni piedalījās Biedrības «Jauniešu konsultācijas» sadarbībā ar Prakse.lv organizētajā attālinātajā bezmaksas karjeras seminārā ZOOM vidē. Seminārā Prakse.lv projektu vadītāja E. Mazure iepazīstināja skolēnus ar aktuāliemm tematiem semināra laikā:
• Profesiju un mācību iestādes izvēle;
• Darba intervijas simulācija;
• Prakse.lv karjeras platforma;
• Atvērto durvju nedēļa uzņēmumos;
• Darba devēju ieteiktāko studiju programmu TOPs;
• Vērtīgas diskusijas par karjeras jautājumiem;
• Informācija par darba devēju viedokļiem attiecībā uz jauniešiem.
Skolēni labprāt iejutās darba intervijas simulācijas spēlē.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

 

Karjeras dienas LLU

Latvijas Lauksaimniecības universitāte aicina skolēnus no 10.-12.  februārim piedalīties tiešsaistes Karjeras dienās  (https://www.youtube.com/watch?v=MWrdC0W6BIw&feature=youtu.be&ab_channel=LatvijasLauksaimniec%C4%ABbasuniversit%C4%81te ) , kurās būs iespēja iepazīt vairāk nekā 20 profesiju un nodarbošanās veidu un to   aizkulises”.

Plašajā vebināru programmā ikviens varēs izvēlēties tēmas par sev  interesējošu profesiju vai nodarbošanās veidu, kurā attīstīt  profesionālo karjeru. Vebinārus iespējams ieintegrēt arī dažādos  mācību priekšmetos un nodarbību laikā tiešsaistē pieslēgties tām  tēmām, kuras jauniešiem visvairāk interesē.

Sīkāka informācija: 
https://www.llu.lv/lv/raksts/2021-01-20/skoleniem-iespeja-piedalities-llu-tiessaistes-karjeras-dienas

PKK Marija Čerepenko

 

 

 

 

Digitālā rokasgrāmata pašvadītas  mācīšanās ceļvedis kā atbalsts skolēniem, skolotājiem un vecākiem

“Iespējamā misija” sadarbībā ar izglītības  ekspertiem Swedbank emocionālās labklājības programmas “Stiprāki kopā” ietvaros.

Pašvadīta mācīšanās jeb spēja mērķtiecīgi pašam mācīties ir viena no pamatprasmēm, lai bez citu uzraudzības ikviens cilvēks spētu apgūt jaunas lietas un sasniegt izvirzītos mērķus. Tas palīdz justies pārliecinātākam par savām spējām un gūt panākumus. Tieši tāpēc pašvadīta mācīšanās ir viena no sešām caurviju prasmju grupām, kas iekļautas pilnveidotajā mācību saturā kā nozīmīgs izglītības mērķis.

https://static1.squarespace.com/static/578397cb725e25016e66856a/t/5f7d784ebfc9a4408a0eace7/1602058405589/Pasvaditas_macisanas_celvedis.pdf

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

12.kl. klases skolēnu aptauja

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=zQhK8ENaGEOcgp3Ru82Teh7Lbp1Ka4VDr0uZMMDv1rRURTBFOEFOMVE5M0E1NDZYN0w0Q1M5SENNRC4u&AnalyzerToken=tTe7iraDTWiC6Mqvq1Am4FN31g1bfDVi

Secinājumi un rekomendācijas

Lielākā daļa skolēnu plāno turpināt mācības pēc 12. klases augstskolās un profesionālās izglītības iestādēs, bet 2 skolēni atbildēja, ka vēl nezina, kur mācīsies pēc vidusskolas beigšanas. Pedagogs karjeras konsultants nodrošinās jauniešiem informāciju par izglītības turpināšanu augstākajās mācību un profesionālās izglītības iestādēs, informēs par tālākizglītības iespējām. Plānots turpināt pedagoga karjeras konsultanta konsultācijas skolēnu grupām un klasēm, kā arī organizēt informatīvu semināru 12.klases absolventiem. Skolēniem tiks nosūtīta informācija par izglītības aktualitātēm, eksāmenu kārtību, skolēnu pašizpēti un informācijas resursiem.

Iepriekšējā mācību gadā un šogad KN2020 nedēļas laikā 12 klases skolēniem tika organizēti attālināti izglītojoši semināri par svarīgākajiem informācijas resursiem un aktualitātēm. Pedagogs karjeras konsultants nodrošināja ar nepieciešamo informāciju un informēja skolēnus par aktualitātēm, kā piemēram, mācību gada sākumā izvietojot informāciju karjeras izglītības stendā, kurš atrodas redzamā vietā, Rīgas 54. vidusskolas skolas mājas lapā -sadaļā Projekti- karjeras izglītība, skolēni tiek informēti elektroniski e-klasē un tika izstrādāti dažādi informatīvi atbalsta materiāli.

Pārsvarā visi skolēni atzīst, ka zina, kādi mācību priekšmeti viņiem būs nepieciešami turpmākajai izglītības ieguvei, tomēr tiklīdz būs publiski pieejamas izglītības programmas nākamajam mācību gadam, Atvērto durvju dienas klātienē vai attālināti skolēni un vecāki tiks informēti par piedāvājumu.

Skolēni izrādīja interesi par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. Pedagogs karjeras konsultants turpinās darbu pie skolēnu informēšanas, kā arī sniegs atbalsta materiālus pašizpētei (gan sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, gan piedāvātajās karjeras konsultācijās).

Ļoti pozitīva ir tendence, ka skolēni izmanto dažādus informāciju resursu avotus. Populārākie ir interneta resursu izmantošana un Atvērto durvju dienas. Pedagogs karjeras konsultants turpinās nodrošināt karjeras konsultācijas un organizēs pasākumus, informēs par aktuālajiem pasākumiem jauniešiem.

Respondentus interesē arī turpmāk saņemt papildus informāciju par izglītības iestādēm, iestāšanās kārtību izglītības iestādēs. Tiks turpināta sadarbība ar klašu audzinātājiem, lai veiksmīgi organizētu un īstenotu skolēnu vajadzībām un interesēm atbilstošas tematiskās klases audzināšanas stundas, grupu un individuālās konsultācijas un informatīvus pasākumus.

9. klašu skolēnu aptauja

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=zQhK8ENaGEOcgp3Ru82Teh7Lbp1Ka4VDr0uZMMDv1rRUMEY0WFZTVUs3WUpJVUwxMFdLWVFaQjg2NC4u&AnalyzerToken=532wuf5vAk4GNJbTqPE4WUbPNFgx4jfN

Secinājumi un rekomendācijas

Lielākā daļa skolēnu plāno turpināt mācības pēc 9. klases vidusskolā (7 skolēni), bet 4 skolēni atbildēja, ka vēl nezina, kur mācīsies pēc pamatskolas beigšanas. Pedagogs karjeras konsultants nodrošinās skolēniem nepieciešamo informāciju par 9.klases beigšanu, iestāšanās kārtību Rīgas vidusskolās, informēs par tālākizglītības iespējām. Plānots turpināt pedagoga karjeras konsultanta konsultācijas skolēnu grupām un klasēm, kā arī organizēt informatīvu semināru 9.klašu absolventiem. Skolēniem tiks nosūtīta informācija par izglītības aktualitātēm, eksāmenu kārtību, skolēnu pašizpēti un informācijas resursiem.

Lai arī KN2020 nedēļas laikā 9. klašu skolēniem tika organizēti attālināti izglītojoši semināri par svarīgākajiem informācijas resursiem un aktualitātēm, 1 skolēns atbildēja, ka nezina, kur meklēt informāciju par izglītības iestādēm. Pedagogs karjeras konsultants nodrošināja ar nepieciešamo informāciju un informēja skolēnus par aktualitātēm, kā piemēram, mācību gada sākumā izvietojot informāciju karjeras izglītības stendā, kurš atrodas redzamā vietā, Rīgas 54. vidusskolas skolas mājas lapā -sadaļā Projekti- karjeras izglītība, skolēni tiek informēti elektroniski e-klasē un tika izstrādāti dažādi informatīvi atbalsta materiāli.

Lai arī 7 skolēni atzīst, ka zina, kādi mācību priekšmeti būs nepieciešami vidusskolā, tomēr tiklīdz būs publiski pieejamas izglītības programmas nākamajam mācību gadam vidusskolās, skolēni un vecāki tiks informēti par tuvāko vidusskolu piedāvājumu.

Pedagogs karjeras konsultants turpinās darbu pie skolēnu informēšanas, kā arī sniegs atbalsta materiālus pašizpētei (gan sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, gan piedāvātajās karjeras konsultācijās).

Ļoti pozitīva ir tendence, ka skolēni izmanto dažādus informāciju resursu avotus. Populārākie ir interneta resursu izmantošana. Pedagogs karjeras konsultants turpinās nodrošināt karjeras konsultācijas un organizēs pasākumus, informēs par aktuālajiem pasākumiem jauniešiem.

Respondentus interesē arī turpmāk saņemt papildus informāciju par izglītības iestādēm, iestāšanās kārtību izglītības iestādēs. Tiks turpināta sadarbība ar klašu audzinātājiem, lai veiksmīgi organizētu un īstenotu skolēnu vajadzībām un interesēm atbilstošas tematiskās klases audzināšanas stundas, grupu un individuālās konsultācijas un informatīvus pasākumus.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Karjeras izglītība

2019./2020. mācību gada 9. un 12. klases absolventu karjeras izvēle

2019./2020. mācību gada sākumā tika veikta pagājušā mācību gada 9. un 12. klases absolventu tālākās karjeras izvēles uzskaite.

9. klašu absolventu karjeras izvēle.

Kā liecina diagrammas rezultāti, lielākā daļa 9. klases skolēnu turpina mācības vidusskolās un ģimnāzijās 42%, bet 38% 9. klases skolēnu turpina mācībastehnikumos un arodskolās.

12. klases absolventu karjeras izvēle

Kā liecina diagrammas rezultāti, lielākā 12. klases skolēnu uzsāka darba gaitas. Lielākā daļa 12. klases skolēnu turpina mācības augstākajās mācību iestādēs un koledžas.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Kā būt atbalstošam vecākam bērna karjeras izvēlē?

Pasākums notika ESF projekta “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekts 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

2020. gada 26. novembrī Rīgas 54. vidusskolas 7.-9., 12. klašu skolēnu vecākiem notika pasākums  “Kā būt atbalstošam vecākam bērna karjeras izvēlē?”.  Pasākumu vadīja Rīgas Pārdaugavas pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko. 

Lektore, karjeras speciāliste Inta Lemešonoka stāstīja vecākiem, kā viņi var sniegt atbalstu savam bērnam, izvēloties tālāko izglītību un profesionālās darbības jomu, kā palīdzēt izpētīt bērna piemērotību noteiktai profesijai.

Lekcijas beigās vecāki uzdeva  jautājumus lektorei.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

Karjeras nedēļa 2020 skolā

Karjeras nedēļa 2020 Latvijā notika no 26. līdz 30. oktobrim. Pasākumi skolā šogad notika attālināti un tiešraidēs. Notika diskusija vecākiem „Kā jaunietim atpazīt savu ceļu?” un diskusija jauniešiem „Klau! Sadzirdi savas iespējas! Uzklausi, padomā un izlem pats!”. Attālinātu grupu nodarbībās tika izmantotas animācijas skolotājiem.

9. klašu skolēniem notika nodarbība „Tavas karjeras pamatsoļi”, bet 7. – 8. klašu skolēni saņēma informāciju par dažādiem karjeras izvēles atbalsta veidiem, karjeras palīgiem, iespējām meklēt un atrast informāciju par turpmāko izglītību, profesijām. Tika piedāvāta arī interaktīvā Infografika, kur skolēni patstāvīgi varēja pētīt piedāvāto palīgu lomu.

1.-6. klašu skolēnu grupa aprobēja spēli elektroniskā vidē „Kā kļūt par profesionāli?” sevis un profesiju iepazīšanai.

Karjeras nedēļas laikā pusaudžiem un jauniešiem bija iespēja iepazīt un plānot savu  nākotnes nodarbošanos.

 

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumā Iepazīstam mācību iestādes un profesijas” 8. — 9. klašu skolēni 2020.gada 13. oktobrī tikās ar profesiju ekspertu pārstāvjiem. Katras klases skolēnu grupas pasākuma laikā apmeklēja 3 profesiju pārstāvjus/ekspertus, iepazinās ar viņu profesiju, pildīja ekspertu dotos uzdevumus: eksperimentēja, pētīja, izzināja, praktiski izmēģināja dažādo profesiju pasauli. Profesijas eksperts novērtēja skolēnu praktisko darbību.

Pasākumā piedalījās profesiju ekspertu pārstāvji no Rīgas Valsts tehnikuma:

  • Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa
  • Kokapstrādes nodaļa
  • Dzelzceļa nodaļa.

Skolēni attīstīja sadarbības un komunikācijas prasmes, uzzināja daudz jauna. Šajā pasākumā bija tikai ieguvēji.

Diemžēl pasākumā Covid 19 dēļ nevarēja piedalīties Rīgas Māksla un mediju tehnikuma, Rīgas Celtniecības koledžas un Rīgas 3. arodskolas pārstāvji.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Skolotāja profesija mācību priekšmetu stundās

Skolas Karjeras plānā oktobrī ir iekļauts pasākums «Skolotāja profesija mācību priekšmetu stundās saistībā ar Skolotāju dienu». 

Savās mācību stundās skolotāji stāstīja skolēniem par savu dzīves karjeru, popularizēja skolotāja profesiju.

Vācu valodas skolotāja Z. Nikanorova, iepazīstinot 8. un 12. klases skolēnus ar savu dzīves karjeru, popularizēja skolotāja profesiju. Skolotāja kopā ar skolēniem noskaidroja skolotāja profesijas priekšrocības un trūkumus.

Par savas dzīves karjeras ceļu 9.a klases skolēniem stāstīja latviešu valodas skolotāja M.Čerepenko. M.Čerepenko atzina, ka viņas karjera sākās tieši Rīgas 54. vidusskolā pirms 30 gadiem. Skolotāja stāstīja par sava darba aizkulisēm, mācībām, kursiem. Skolēni klausījās, uzdeva jautājumus.

Par savas dzīves karjeru un skolotāja profesiju ar skolēniem dalījās arī skolotāja S. Verese, M. Troca un N. Gorbenko.

 

Iepazīstam mācību iestādes un profesijas”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video lekcijas par karjeras izvēli un tās izaugsmi

Seko saitei (Video lekcijas par karjeras izvēli) un noskaties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izveidotās piecas video lekcijas, kas paredzētas topošajiem absolventiem un viņu vecākiem. Tajās atradīsi noderīgu informāciju, ja šobrīd esi posmā, kad jāizvēlas sava profesija vai vēlies veicināt savu karjeras izaugsmi.

Lekciju tēmas:

“Tavas karjeras izvēles pamatsoļi” – ieteikumi karjeras izvēlei pēc 9. klases beigšanas;

“Kā veiksmīgi uzsākt studijas augstskolā” – vēstījums topošajiem augstskolas studentiem;

“Vecāki – bērna karjeras atbalstam” – padomi vecākiem sava bērna karjeras izvēles veicināšanā;

“Kāpēc izvēlēties IT nozari?”

“Karjera IT nozarē” – pieredze IT jomā un dažādu IT profesiju, tajās nepieciešamo prasmju raksturojums.

Saite: Video lekcijas par karjeras izvēli:

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/jaunumi/?text_id=41199

 

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

Skolā viesojās uzņēmuma “Dream foundations” konsultants 

12.klases skolēni uzzināja par studijām ārzemēs. Uzņēmuma konsultants skaidroja, kāpēc studēt ārzemēs:

 • Plaša augstskolu un studiju programmu izvēle
 • Atšķirīgas mācību metodes (piemēram, balstītas uz problēmrisinājumu)
 • Pasaules līmeņa izglītība un mācībspēki
 • Labākas karjeras iespējas nākotnē
 • Jaunas valodas un kultūra
 • Draugi no visas pasaules
 • Jauns izaicinājums
 • Lieliska pieredze.

 

 

 

 

 

 

7.b klases ekskursija uz Ādažu čipsiem

16.09. 7.b klase kopā ar klases audzinātāju devās uz SIA „Ādažu čipsiem”, lai iepazītos ar Latvijā iecienīto čipsu ražošanu. Skolēni uzzināja, kā top čipsi, iepazinās ar profesijām, kuras iesaistītas čipsu ražošanā, kā arī paši piedalījās čipsu izgatavošanas meistarklasē un nogaršoja čipsus.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

 

 

 

 

 

Online atvērto durvju diena Latvijas Kultūras koledžā

 

 Sveiks, topošais student!

Ja esi radošs jaunietis un Tev patīk darīt un radīt, vēlies izpausties un veidot karjeru radošajās industrijās, tad Latvijas Kultūras koledža ir Tava īstā vieta!

Mēs aicinām Tevi uz ONLINE ATVĒRTO DURVJU DIENU š.g. 23.maijā plkst. 12:00 Latvijas Kultūras koledžas Facebook profilā (pielikumā pasākuma programma).

Viss kas Tev jādara, lai piedalītos online atvērto durvju dienā – 23. maijā plkst. 12:00 ieslēdz datoru vai telefonu un ienāc Latvijas Kultūras koledžas Facebook profilā. Droši raksti komentāros sev interesējošos jautājumus, mēs ar prieku uz tiem atbildēsim.

Atvērto durvju dienas laikā ikviens interesents varēs iepazīties ar Latvijas Kultūras koledžas studiju programmām un to specializācijām, studentiem un Koledžas personālu, sajust to radošo Koledžas dzīvi, kā arī uzzināt atbildes uz visiem sev būtiskajiem jautājumiem.

Latvijas Kultūras koledža piedāvā trīs studiju programmas dažādās specializācijās:

1) Mākslas institūciju pārvaldība (kvalifikācija — Kultūras menedžeris) kādā no specializācijām: modes un dizaina un menedžments, multimediju producēšana, skatuves mākslas (teātra režija, svētku režija), mūzikas menedžments, foto un video producēšana un pasākumu tehniskā producēšana (gaisma un skaņa) (Pilna laika studijas, 2.5 gadi), pasākumu producēšana (Nepilna laika studijas, 3 gadi).

2) Laikmetīgā deja (kvalifikācija — Deju kolektīva vadītājs) kādā no specializācijām: laikmetīgā deja, latviešu deja un mūsdienu deja (Pilna laika studijas, 2 gadi).

3) Bibliotēkzinātne un informācija (kvalifikācija — Bibliotēku informācijas speciālists) kādā no specializācijām: bibliotēku informācijas speciālists (Nepilna laika studijas, 2 gadi).

Reģistrācija jāveic skolēnam vai interesentam, kurš vēlas studēt Latvijas Kultūras koledžā. Vecākiem vai draugiem, kuri nāk līdzi, nav jāreģistrējas pasākumam!

Atzīmējies pie Facebook pie pasākuma “going” vai “interested” un saņem visus jaunumus par online atvērtajām durvīm:

https://www.facebook.com/events/2683707281752012/

www.kulturaskoledza.lv

 

 

 

Skolas PKK M.Čerepenko un I.Vorobjova

 

 

Skolas PKK I.Vorobjova un M.Čerepenko

Dace Briede-Zālīte 11.maija bezmaksas vebinārā dalīsies pieredzē, kā saprast, kur iet mācīties tālāk! Vebināram pirmajā dienā pieteikušies jau 80 interesenti! Tas norāda, karjeras pedagogu atbalsts skolās ir vitāli svarīgs. Izmantojiet iespēju uzdot jautājumus vebināra laikā, kā arī droši rakstiet pirms un pēc Online tikšanās pa tiešo Dacei! #PaceltPasauli #ProfesijasIzvēle #CareerPlanning

Iepriekš jāpiesakās / jāreģistrējas

https://www.facebook.com/paceltpasauli/. 

 

 Informāciju sagatavoja PKK M.Čerepenko un I.Vorobjova

 

 

 

 

 

 

Jauniešiem karjeras konsultācijas pieejamas attalināti

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir apkopojusi informāciju par dažādām attālināto karjeras konsultāciju iespējām un digitālajiem rīkiem vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.

Vietnē www.profesijupasaule.lv, kas izveidota, lai paplašinātu skolēnu priekšstatus par profesiju/amatu daudzveidību un radītu vēlmi padziļināti pētīt darba pasauli un savas personīgās karjeras iespējas, skolēni patstāvīgi var pētīt profesijas un rast dažādas idejas papildu informācijas iegūšanai:

  —  kur un kā meklēt informāciju par profesijām;

  —  ko un kāpēc ir vērts uzzināt par profesiju (anketa profesijas apraksta veidošanai);

  —  kā plānot interviju ar profesionāli (strukturētas intervijas sagatave).

Savukārt interneta vietnē NIID.lv, kurā atrodama informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām, ir apkopoti vairāki interaktīvi rīki.

Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām un karjeras jautājumiem​ var saņemt, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildes uz jautājumiem konsultants nosūtīs uz norādīto e-pasta adresi.

             Jaunieša dzīves situācijai un vajadzībām atbilstošās izglītības iespējas palīdzēs atrast digitālais asistents.  Veicot izvēles, soli pa solim var atlasīt izglītības programmu sarakstu, kurā tālāk nepieciešamo informāciju var meklēt pēc atslēgas vārda vai ar citu meklēšanas filtru palīdzību.

             Lai parādītu izglītības un karjeras ceļa virzienu un varētu izdarīt lēmumus, NIID.lv piedāvā arī 6 karjeras izvēles testus.

             Papildus šiem digitālajiem rīkiem VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā “Karjeras atbalsta informatīvie materiāli” ir atrodamas infografikas un metodiskie materiāli izglītības un karjeras plānošanai, kas palīdzēs apzināties savas intereses un spējas un virzīs uz apzinātu, mērķtiecīgu profesijas izvēli. Aktualitātēm par izglītības un karjeras konsultāciju iespējām var sekot  VIAA mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī Facebook un Twitter sociālo tīklu kontos “Tavai karjerai”.

 

 

Skolas PKK I.Vorobjova un M.Čerepenko

 

Loģistikas vadītājs nosaka loģistikas procesu politiku organizācijā, uzņemas atbildību un iniciatīvu par kravu un pasažieru transportēšanas vai kravu pieņemšanas un nodošanas un glabāšanas, vai loģistikas risinājumu procesu nodrošināšanu un rezultātu, analizē un kontrolē loģistikas izmaksas, vada un administrē loģistikas struktūrvienības personālu.

Loģistikas vadītājs darbā:

 • * plāno loģistikas pakalpojumu izmaksas, tiem piemērojamos nodokļus;
 • * uzrauga loģistikas izmaksu un ieņēmumu aprēķinu veikšanu un maksājumu plūsmu;
 • * sagatavo loģistikas procesu nodrošināšanai nepieciešamo dokumentāciju;
 • * pārzina ar loģistikas pakalpojumiem saistītos normatīvos aktus un nodrošina to piemērošanu;
 • * plāno preču un pakalpojumu plūsmas reģionālos tirgos;
 • * nosaka transporta veidu prioritātes kravas un pasažieru pārvadājumos;
 • * nosaka un plāno izmantojamās loģistikas informācijas sistēmas;
 • * sadarbojas ar loģistikas procesā iesaistītajiem dalībniekiem;
 • * vada loģistikas struktūrvienības darbu — formulē mērķus, uzdevumus, rezultatīvos rādītājus un izpildes termiņus utt.;
 • * analizē informāciju par loģistikas procesu vadības jautājumiem un to ietekmi uz organizācijas darbību, tautsaimniecībā un starptautiskajā tirdzniecībā kopumā, kā arī loģistikas procesu ietekmi uz organizācijas attīstības virzieniem kopumā;
 • * novērtē ar loģistikas procesiem saistītos riskus;
 • * ievēro civilās aizsardzības un vides aizsardzības prasības, uzņēmuma iekšējās darba kārtības noteikumus;
 • * sagatavo nepieciešamo informāciju ar loģistikas procesiem saistītiem jautājumiem vadībai un kontroles iestādēm;
 • * pilnveido savas zināšanas par aktualitātēm loģistikas jomā.

Darba aprīkojums: darbā izmanto biroja iekārtas (datoru, kopētāju, printeri u.tml.) un dažādus saziņas līdzekļus (e-pastu, internetu, tālruni, mobilo tālruni). Jāprot izmantot specifiskas uzskaites un informācijas apmaiņas datorprogrammas, t.sk., bieži Microsoft Excel programma.

Darba apstākļi: galvenokārt strādā biroja tipa telpās, astoņu stundu darba dienu. Ik pa laikam strādā arī darba dienu vakaros.

Darba iespējas: strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un nacionāliem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un/vai loģistikas nozari vai paredz loģistikas darbību organizēšanu, vai strādā kā pašnodarbināta persona, vai individuāls komersants.

Iespējamais atalgojums: loģistikas vadītāja atalgojums ir virs vidējā valsts atalgojuma līmeņa. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā loģistikas vadītājs strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu: ir jābūt uzņēmīgam, mērķtiecīgam, neatlaidīgam, elastīgam, precīzam, atbildīgam, labam oratoram, ar teicamām komunikācijas prasmēm, jāprot risināt konfliktsituācijas, strādāt komandā, jāprot organizēt un plānot savu un citu darbu, ir jābūt apveltītam ar matemātisko un loģisko domāšanu, jābūt augstai stresa noturībai, spējai rīkoties operatīvi un ātri pieņemt lēmumus. Jābūt spējai izprast klientu un savu kolēģu vēlmes, kā arī pieņemt lēmumus un risināt problēmas. Tāpat jābūt labām organizatora prasmēm, teicamām svešvalodu (vismaz krievu un angļu valoda) zināšanām. Jāorientējas IT jomā.

Skolas PKK I.Vorobjova un M.Čerepenko

Šogad veram augstskolas durvis topošajiem studentiem virtuāli! Četras dienas pēc kārtas astoņu fakultāšu tiešraidēs varēs uzzināt visu par pamatstudiju programmu piedāvājumu un studējošo pieredzi Rīgas Stradiņa universitātē. Ik dienu tiešraide būs veltīta divām RSU fakultātēm.

Pēc katras fakultātes prezentācijas tās students RSU Instagram kontā @rsu.lv atbildēs uz jautājumiem tiešsaistes sesijā. Aicinām iesūtīt savus jautājumus iepriekš, rakstot PM uz @rsu.lv.
Tiešraides varēs skatīties RSU mājas lapā, lietotnē LMT Straume vai LMT Mājas viedtelevīzijā.

 1. aprīlis Medicīnas fakultāte un Juridiskā fakultāte
 2. aprīlis Komunikācijas fakultāte un Zobārstniecības fakultāte
 3. aprīlis Eiropas studiju fakultāte un Farmācijas fakultāte
 4. aprīlis Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte un Rehabilitācijas fakultāte

Skolas PKK I.Vorobjova un M.Čerepenko

Karjeras konsultācija tiešsaistē

Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centrs piedāvā individuālās un grupu konsultācijas tiešsaistē, izmantojot lietotni Zoom. Laikā, kad skolēniem nav iespēju klātienē ēnot kādu profesionāli vai doties uz augstskolu, lai iepazītu sev interesējošo nodarbošanos, iespējams, jauniešus var pārņemt raizes par sev atbilstošākās nākotnes karjeras izvēli.

Palīdzēsim skolēnam individuāli vai klasei:
– Pieņemt lēmumus par studiju izvēli;

– Pieņemt lēmumus par karjeras izvēli;
– Definēt mērķus un soļus to sasniegšanai u.c.

Pieteikšanās, rakstot e-pastu uz karjerascentrs@rsu.lv vai zvanot 67409140.

Skolas PKK I.Vorobjova un M.Čerepenko

 

Karjeras testi

9. un 12. skolēn, ja jūs nodarbina jautājumi – KAS ES ESMU? KAS MAN PATĪK? KĀDU PROFESIJU IZVĒLĒTIES? KUR MĀCĪTIES TĀLĀK? u.c., tad ielūkojies norādītajās interneta vietnēs, izzini un iepazīsti sevi!

NIID.LV (nacionālā izglītības iespēju datu bāze) http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

NIID.LV Tev piedāvā 6 dažādus sevis izpētes testus, lai parādītu izglītības un karjeras ceļa virzienu un Tu varētu izdarīt pārdomātākus lēmumus. Vai esi kādreiz domājis par to, kā Tavu profesijas izvēli varētu ietekmēt darba vide? Ko par Tevi liecina tas, kā tu pavadi savu brīvo laiku? Vai zini, kurā jomā Tavas intereses ir visizteiktākās? Kādas ir Tavas vērtības un par ko tās liecina? Kādu karjeras ceļu rāda mācību priekšmeti, kas Tev skolā padodas? Uz šādiem un daudziem citiem jautājumiem piedāvātie testi Tev sniegs atbildi, bet divi no tiem ļaus pārskatīt izglītības iespējas dažādos izglītības līmeņos atbilstoši interesēm.

Prakse.lv http://karjerastesti.prakse.lv/lv

Ja esi students, absolvents vai speciālists, tad Prakse.lv ir labākā vieta, kur atrast darbu vai praksi, šī ir labākā vieta, kur sākt savu karjeru, iepazīt profesiju un darbu reālos uzņēmumos un iejusties reālās darba situācijās.

NVA.gov.lv (nodarbinātības valsts aģentūra) https://www.nva.gov.lv/karjera/

Šī NVA mājas lapas sadaļa ir Jūsu ceļvedis karjeras veidošanā! Ja esat savas karjeras veidošanas sākumā, sadaļā „Jauniešiem” atradīsiet dažādas sevis izpētes metodikas, kuras palīdzēs šo „iekšējo informāciju” izmantot savā labā, pieņemot lēmumu par profesionālo izvēli, būs iespēja arī „pielaikot” dažādas profesijas, izvēloties to, kura ir vispiemērotākā Jūsu interesēm, prasmēm, kā arī atbilst darba tirgus pieprasījumam. 

Noderīgi portāli:

 

www.prakse.lv    

www.niid.lv

www.profesijupasaule.lv

www.jaunatne.gov.lv

www.viaa.gov.lv/euroguidance


http://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf

http://atbalsts.prakse.lv/

 

Sagatavoja pedagogi karjeras konsultanti Marija Čerepenko un Irina Vorobjova

 

Attālināto mācību laikā neaizmirstam par karjeras izglītību!

Veiksmīga karjera, bizness, attiecības

Biedrība “Start strong” aicina interesentus apmeklēt izveidoto bezmaksas video bāzi youtube vietnē, kur var iepazīties ar dažādiem karjeras un biznesa apmācības moduļiem, noskatīties semināru video, meistarklases un intervijas, gūt labus padomus. Katru nedēļu Start Strong video bāzes saturs tiks papildināts ar jauniem materiāliem. Sk. Start Strong lapā Facebook: https://www.facebook.com/startstrong.eu/ Sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Izglītības izstāde Skola 2020

Šā gada 28.februārī 56 mūsu skolas  8. — 12. klašu skolēni apmeklēja izglītības izstādi Skola – 2020. Skolēniem bija iespēja apskatīt augstskolu, koledžu un citu izglītības iestāžu stendus un uzdot šo mācību iestāžu pārstāvjiem jautājumus. Izstādes apmeklēšanas laikā skolēni saņēma dažādus bukletus un citus materiālus, kuros ir detalizēta informācija par mācību iestādēm, nepieciešamām zināšanām, iestājpārbaudījumiem, mācību maksu, budžeta vietu skaitu un citu lietderīgu informāciju. Skolas PKK I.Vorobjova  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ēnu dienas 2020

12. februārī ,, Ēnu dienas” ietvaros mūsu skolas 9.klases skolēni apmeklēja Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikumu. Skolēni paši izvēlējās, kādas specialitātes viņi grib vērot. Tāda ,,ēnošana” palīdz turpmākai profesijas izvēlei, liek aizdomāties, vai tiešām skolēns ir gatavs mācīties šajā tehnikumā, lai apgūtu kādu no izvēlētajām profesijām. ,,Ēnošanas” noslēgumā skolēni saņēma sertifikātu – pateicību par piedalīšanos pasākumā Ēnu dienas 2020.   Skolas PKK I.Vorobjova

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iepazīstam mācību iestādes!

2020.11.02. Rīgas 54. vidusskolas 9.b klases skolēni apmeklēja RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu — mūsdienīgu, stabilu un uzticamu profesionālās izglītības iestādi, kas sniedz augsti kvalificētu medicīnas un veselības aprūpes izglītību par valsts budžeta un privātiem finanšu līdzekļiem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Iepazīstam celtniecības profesijas

29. janvārī 9.b klases skolēni apmeklēja Rīgas Celtniecības koledžu un iepazinās ar būvniecības, arhitektūras, restaurācijas, būvdarbu un siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju specialitātēm, mācībām koledžā.

 

 

 

 

 

Tikšanās ar 2018./2019.gada skolas absolventiem.

 

     Šā gada 27.janvārī 9.klases skolēniem bija tikšanās ar 2018./2019. mācību gada vidusskolas absolventiem Kristīni Sauškinu, Daniilu Kokšarovu un Denisu Larionovu. Viņi pastāstīja par to, ko dara pēc skolas beigšanas.

     Kristīne mācās medicīnas koledžā un kļūs par medicīnas māsu. Šo profesiju viņa izvēlējās 11.klasē un ir apņēmusies veiksmīgi pabeigt mācību iestādi un strādāt slimnīcā.

     Daniils mācās koledžā, kas gatavo darbiniekus celtniecības nozarei. Viņš arī ir apņēmības pilns pabeigt mācības un strādāt celtniecībā. Strādājot praksē, ir sapratis, ka viņam šis darbs patīk.

     Savukārt Deniss pastāstīja savu ,,neveiksmes”stāstu un aicināja jaunos cilvēkus vairāk domāt par nākotni, nākotnes profesiju un mācīties, lai viņu dzīve būtu veiksmīgāka.

Skolas PKK I.Vorobjova

 

“Mūsdienīgas profesijas”

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.  

28. janvārī Rīgas 54. vidusskolas 6. klašu skolēni iepazinās ar mūsdienīgas programmēšanas iespējām, pildīja ar programmēšanas profesijām saistītus uzdevumus un praktiski pētīja nozares jautājumus. Attīstīt komunikācijas prasmes ar nozares speciālistiem.

Pedagogs karjeras konsultants M.Čerepenko


 

 

 

 

 

 

 

 

“Stikla pūtēji laiku lokos”

2020. gada 28. janvārī skolā notika Karjeras pasākums – izglītojoša nodarbība 1. klasei. Ventspils stikla pūtēji stāstīja par ļoti reto profesiju, par stikla veidošanu un apstrādi. Skolēni vēroja meistara paraugdemonstrējumus, bet drosmīgākie skolēni varēja izmēģināt spēkus stikla burbuļu uzpūšanā, kā arī nopelnīt balviņas.

 

 

 

 

 

KAA pasākums „Profesiju kaleidoskops”

          2020.23.01.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākumā „Profesiju kaleidoskops” Rīgas 54. vidusskolas 2., 3. klases Rīgas Valdorfskolas 3. klases skolēni tikās ar profesiju ekspertu pārstāvjiem. Skolēnu grupas pasākuma laikā apmeklēja profesiju pārstāvjus/ekspertus, iepazinās ar viņu profesiju, pildīja ekspertu dotos uzdevumus: eksperimentēja, pētīja, izzināja, praktiski izmēģināja dažādo profesiju pasauli. Profesijas eksperts novērtēja skolēnu praktisko darbību. Pasākumā piedalījās profesiju ekspertu pārstāvji:

 1. Rīgas Valsts tehnikuma programmētājs, roboti un automehāniķis.
 2. Rīgas 3. arodskolas — metālapstrādes profesiju pārstāvji iepazīstināja ar atslēdznieka, virpotāja un metinātāja profesijām.
 3. Rīgas Mākslas un mediju tehnikums prezentēja apģērbu dizaina un foto dizaina profesijas.
 4. SIA „KADGEO” – ar zemes mērnieka profesiju iepazīstināja H. Vīksne.
 5. Krievu folkloras pedagogs – V. Nikolajenko.
 6. Sitamo mūzikas instrumentu mūziķis A. Losevs.

Skolēni attīstīja sadarbības un komunikācijas prasmes, uzzināja daudz jauna. Šajā pasākumā bija tikai ieguvēji.  

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START STRONG seminārs – nodarbība

2020.gada 10.janvārī Rīgas 54.vidusskolā 11. un 12.klašu skolēniem bija tikšanās ar START STRONG pārstāvi Andri Ahromkinu, kas novadīja nodarbību — semināru ,,Veiksmīgas karjeras ABC” tēmas ,,Karjeras lēmumu pieņemšana”’ ietvaros. Nodarbības laikā skolēni uzzināja, kādi ir modeļi un instrumenti veiksmīgas karjeras veidošanai. Seminārā tika analizēts kas ir ,,karjera” un kas ir ,,veiksmīga karjera’’. Tika aplūkoti modeļi dažādu profesiju pārstāvju veiksmīgas karjeras veidošanai. Skolēni mācījās atpazīt ,,iluzoro karjeru”, ,,naudas karjeru” un ,,pseidokarjeru” un kā orientēties mūsdienu darba tirgū. Nodarbības noslēgumā skolēni veidoja savu karjeras izvēles plānu. Skolas PKK I.Vorobjova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWEDBANK Finanšu laboratorijas apmeklējums.

     7.janvārī 11.klases skolēni karjeras atbalsta attīstības pasākumu ietvaros apmeklēja jauno SWEDBANK sociālo iniciatīvu skolēniem – Finanšu laboratoriju, kas veicina un pilnveido finanšu pratības, mudina pieņemt pārdomātus lēmumus, rīkojoties ar savām finansēm. ,,Finanšu laboratorija” ir ārpusskolas finanšu izglītības aktivitāte, kas papildina mācību procesu un sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas, kas saistītas ar darbu bankā.

     Skolēni darbojās grupās, pildot uzdevumus, lai uzzinātu kodu, ar ko var atvērt seifu. Tika demostrēta filma par SWEDBANK ēkas tapšanu un par darba apstākļiem bankā.

     Praktiskās grupu nodarbības beigās skolēnu saņēma SWEDBANK diplomus.

Skolas PKK I.Vorobjova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikšanās ar SWEDBANK ,,Dzīvei gatavs”” programmas lektori Eviju Kropu.

    12.12.2019. 11.klases skolnieki tikās ar SWEDBANK programmas ,,Dzīvei gatavs” lektori E.Kropu. Lekcijas – praktiskās nodarbības laikā skolēni iepazinās ar vērtspapīru formām, kā arī iejutās fonda biržas brokera lomā. Skolēniem vajadzēja ar statistikas datu palīdzību izvērtēt AS Olainfarm un Tallink group akciju vērtību un nākt pie slēdziena, kuras akciju sabiedrības vērtspapīri ir jāpērk, kad un kāpēc. Visi skolēni strādāja ļoti aktīvi un nonāca pie argumentēta rezultāta.

Skolas PKK I.Vorobjova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.b klases skolēni iepazīst metālapstrādes profesijas

2019. gada 5. decembrī Rīgas 54. vidusskolas 9.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju I. Gorbaču apmeklēja Rīgas 3. arodskolu. Skola profesionālajā izglītībā 9. klašu absolventiem piedāvā apgūt metālapstrādes profesijas – atslēdznieks, virpotājs, rokas lokmetinātājs (MMA).

9. klases skolēniem bija lieliska iespēja iepazīties ar metālapstrādes profesijām, apskatīt un uzdot jautājumus profesionāļiem.

 

 

 

 

 

 

Pedagogs karjeras konsultants  M. Čerepenko

Karjeras attīstības atbalsta pasakums 7.a un 7.b klasēs.

     5.12. skolā notika divas lekcijas – nodarbības ,,Personīgā efektivitāte un pašmotivācija ” Karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros.   

    Tēmas ,,Karjeras lēmumu pieņemšana” ietvaros tika novadītas lekcijas un praktiskās nodarbības lai veicinātu skolēnu izpratni par mācīšanās un izvēles nozīmi nākotnes profesijai. Nodarbības laikā skolēniem tika sniegta palīdzība rast iekšējo personīgo motivāciju mācīties, saistot to ar veiksmīgu karjeras veidošanu.

    Praktiskie vingrinājumi palīdz saprast, no kā sastāv dzīves mērķi, kas ietekmē lēmumus nākotnes profesijas izvēlē. Skolēni dzirdēja praktiskus ieteikumus, kā motivēt sevi rīkoties, mācīties un iegūt savu sapņu profesiju.

Skolēni aktīvi iesaistījās nodarbībā un pildīja dažādus uzdevumus.

 

 

 

 

 

Skolas PKK I.Vorobjova

 

Tikšanās ar SWEDBANK programmas ,,Dzīvei gatavs”      speciālistu Reini Jansonu.

         21.11.19. skolas 11. un 12.klašu skolēni tikās ar SWEDBANK specialistu R.Jansonu, kas novadīja ekonomikas stundas, kas ļāva skolēniem iejusties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās. Stundas laikā skolēni apguva tematu par aizņēmumu veidiem un kreditēšanas procesa principus, kā arī noskaidroja – vai un kā pats aizņēmējs var ietekmēt finansēšanas nosacījumus. Skolēni, strādājot grupās, iepazinās ar vairākiem reāliem gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu, veica aprēķinus, izvērtēja situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu.

Skolas PKK I.Vorobjova

 

 

 

 

 

Mācāmies rīkoties ar finansēm

7. klases skolēni 15. novembrī piedalījās KAA pasākumā “Dzīvei gatavs”, ko piedāvāja Swedbank. Skolēni aizrautīgi pildīja ar finansēm saistītus uzdevumus, lai uzzinātu seifa kodu un tiktu pie balvām.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

 

 

 

 

 

Ekskursija uz ražošanas uzņēmumu ,,Madara Cosmetics”

6. novembrī 9.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju I.Gorbaču apmeklēja kosmētikas ražošanas uzņēmumu ,,Madara Cosmetics”, kas ražo Latvijā iecienītu  kosmetiku. Skolēniem parādīja ražošanas telpas, iepazīstināja ar kosmētikas ražošanas procesu, kā arī pastāstīja par profesijām, kas vajadzīgas, lai ražotu šādu produkciju. Šis uzņēmums ražo kosmetiku no dabīgām izejvielām. Gan skolēniem, gan skolotājai ekskursija patika. Nobeigumā tika pasniegtas nelielas dāvanas.

Skolas PKK I.Vorobjova

Daudzveidīgās profesijas Zoodārzā

Rīgas 54. vidusskolas 4. un 6.b klases skolēni 2019. gada 16. oktobrī devās uz Rīgas Zooloģisko dārzu, lai KAA pasākuma „Latvijas uzņēmumi un profesijas” ietvaros iepazītu daudzveidīgās profesijas zoodārzā. Pasākums skolēniem izraisīja interesi par profesijām zoodārzā, deva iespēju satikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, vērot viņu ikdienas gaitas – dzīvnieku kopšanu, uzturēšanu, barošanu. Skolēni vēroja arī elektriķa darbu zoodārzā. Skolēni uzzināja, kādas prasmes, zināšanas un izglītība ir nepieciešama šo profesiju pārstāvjiem.   Pedagogs karjeras konsultants  M. Čerepenko

 

 

 

 

 

Karjeras pasākums  “Nākotnes aicinājums”

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

2019. gada 16. oktobrī Karjeras pasākums “Nākotnes aicinājums” notika 1. un 6.a klases skolēniem.

 1. klases skolēni uzzināja, kas ir mērķu plānošanas metodika un izstrādāja savu individuālo mērķu karti. Skolēni labprāt prezentēja klases priekšā savu mērķu plānu un pastāstīja par nākotnes profesijas virziena idejām.

6.a klases skolēni iepazinās ar mērķu plānošanas metodiku un izveidoja, rakstot, plānojot un radoši (zīmējot),  savu nākotnes profesijas realizēšanas plānu.

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko

Karjeras nedēļas pasākums ,,Ielogojies nākotnē”

           15. oktobrī Latvijas Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolas 9.-12. klašu skolēni apmeklēja pasākumu ,,Ielogojies nākotnē” Radisson Blu viesnīcā. Šī bija visu Rīgas skolu skolēnu grupu tikšanās ar Latvijā pazīstamiem cilvēkiem,  kas pastāstīja savus ,,veiksmju stāstus.” Tie bija dažādu profesiju pārstāvji – dronu izgudrotājs, blogere, IT specialists, Latvijas interneta drošības CERT kompānijas pārstāves un būvuzraugs.  Viņi visi nodarbojas ar to, kas viņiem patīk un tai pašā laikā dod iespēju labi pelnīt. Skolēni uzzināja, kādas iemaņas un prasmes jāattīsta, lai varētu apgūt kādu no profesijām, kas noderēs nākotnē. Katrs viesis savas uzstāšanās beigās atbildēja uz skolēnu jautājumiem.

Skolas PKK I.Vorobjova

 

        Tikšanās ar organizācijas DREAM FOUNDATION pārstāvi.

   14. oktobrī Latvijas Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolas vidusskolēni tikās ar organizācijas DREAM Foundation pārstāvi, kas pastāstīja par izglītības iespējām ārzemēs. Kā vispopulārako viņš minēja Lielbritāniju, kā arī Somiju,  Nīderlandi un Dāniju. Tā kā mūsu viesis pats ir mācījies Dānijā, skolēni varēja uzzināt visas ar mācīšanos saistītās niances – maksu, dzīvošanu, darba iespējas studiju laikā. Prezentācijā tika parādīts to profesiju klāsts, ko var apgūt šo valstu augstskolās.Tikšanās beigās viesis atbildēja uz skolēnu jautājumiem un pastāstīja par visa veida palīdzību, ko sniedz šī organizācija ārzemēs mācīties gribētājiem.

Skolas PKK I.Vorobjova

 

 

5.b klases skolēni apmeklē mācībstundu “Dzīvei gatavs”

Karjeras nedēļas 2019  ietvaros 14. oktobrī 5. b klases skolēni kopā ar pedagogu karjeras konsultantu M.Čerepenko apmeklēja Swedbank praktisko mācībstundu programmu “Dzīvei gatavs”.

Skolēni grupās pildīja uzdevumus, līdz ieguva seifa atvēršanas kodu, klausījās un vizuāli iepazinās ar Swedbankas ēkas rašanos, ar speciālām brillēm vēroja ēkas apkārtni.

Pedagogs karjeras konsultants M.Čerepenko

Rīgas ostu apmeklējums

  24.septembrī karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros 9.b klases skolēni ar klases audzinātāju I.Gorbaču devās ekskursijā pa Daugavas upi, lai iepazītos ar ostu darbību un tur strādājošām profesijām. Ekskursijā skolēni devās  ar kuģīti ,,Jelgava”. Rīgas ostās strādā dažādu profesiju pārstāvji, un skolēni, beidzot pamatskolu, var izvēleties kādu no koledžām vai arodskolām, lai iegūtu kādu no šīm profesijām un turpmāk varētu strādāt kādā no Rīgas ostām.

Skolas PKK I.Vorobjova

SWEDBANK ,,Finanšu laboratorijas” apmeklējums.

24.septembrī 12.klases skolēni karjeras atbalsta attīstības pasākumu ietvaros apmeklēja jauno SWEDBANK sociālo iniciatīvu skolēniem – Finanšu laboratoriju, kas veicina un pilnveido finanšu pratības, mudina pieņemt pārdomātus lēmumus,rīkojoties ar savām finansēm. ,,Finanšu laboratorija” ir ārpusskolas finanšu izglītības aktivitāte, kas papildina mācību procesu un sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas, kas saistītas ar darbu bankā.
Praktiskās grupu nodarbības beigās skolēnu saņēma mazas balvas un SWEDBANK diplomus.

Skolas PKK I.Vorobjova