Iekšējie normatīvie akti

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu [PDF]

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2020./2021. m.g.  [PDF, 268 KB]

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS [PDF, 493 KB]

DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

MĀCĪBU PRIEKŠMETU PLANS

UZŅĒMŠANAS  1.KLASĒ

PAR IZGLĪTOJAMO KĀVĒJUMIEM

NOTEIKUMI PAR MĀCĪBU UN IZZIŅAS / IZKLAIDES EKSKURSIJU ORGANIZĒŠANU

PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS KĀRTĪBA